Pompjeesbau Simmer

Am Pompjeesbau zu SIMMER ass am Moment eisen KDW stationéiert.
Dee Woon gëtt Primär genotzt vir First Responder Asätz um Territoire vun der aler Gemeng SIMMER ze fueren.
Sou konnt eng besser Ofdeckung a méi schnell Interventioun garantéiert ginn.