Buergbrennen zu Simmer

Wei all Joers invitéieren „Ancien Pompjeeën Greisch-Roodt-Simmer“ ob hiert Buergbrennen zu Simmer um Wald.

Um 19.15 Auer geet de Fakelzuch zu Simmer bei der Kierch fort vir erop bei Buerg.

Um 19.30 Auer gëtt Buerg dann ugefaangen.

Vir Iessen, Gedrénks a gutt Laun ass ob der Plaz gesuergt.

Org.: Ancien Pompjeeën Greisch-Roodt-Simmer